• Komfort bez ograniczeń z Tampo Bella

  Pokaż nam jak korzystasz z wakacyjnych uroków bez ograniczeń!

  Co trzeba zrobić aby wygrać?

  1. Dodaj swoje zdjęcie z wakacyjnej podróży ilustrujące hasło „KOMFORT BEZ OGRANICZEŃ”

  2. Wśród najlepszych i najbardziej zgodnych z tematyką konkursu zdjęć,  Jury wybierze trzy najlepsze zgłoszenia – autor najlepszego zdjęcia otrzyma kartę podarunkową do wykorzystania w Perfumeriach Douglas o wartości 200 zł, laureat drugiego miejsca - kartę podarunkową do wykorzystania w Perfumeriach Douglas o wartości 150 zł; laureat trzeciego miejsca - kartę podarunkową do wykorzystania w Perfumeriach Douglas o wartości 100 zł.

  3. Jury wyróżni nagrodą pocieszenia dodatkowo dziesięć osób – autorzy wyróżnionych zdjęć otrzymają zestawy higieniczne marki Bella.
 • I miejsce – karta podarunkowa o wartości 200 zł brutto do realizacji w Drogeriach Douglas
  II miejsce – karta podarunkowa o wartości 150 zł brutto do realizacji w Drogeriach Douglas
  III miejsce - karta podarunkowa o wartości 100 zł brutto do realizacji w Drogeriach Douglas

   

  10 x nagroda pocieszenia – zestaw produktów marki Bella rose.png


 • Regulamin konkursu
  „Tampo Bella. Komfort bez ograniczeń”

  POSTANOWIENIA OGÓLNE

  1. Nazwa konkursu brzmi: „Tampo Bella. Komfort bez ograniczeń”.
  2. Organizatorem konkursu są Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych Spółka Akcyjna z siedzibą w Toruniu, 87-100 Toruń, ul. Żółkiewskiego 20/26, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Toruniu VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000011286, NIP 879-016-67-90, o kapitale zakładowym 2 640 000 zł, w tym kapitale wpłaconym 2 640 000 zł, zwana dalej „Organizatorem".
  3. Konkurs jest akcją reklamową popularyzującą produkty pod marką Tampo Bella, organizowaną na zasadach określonych niniejszym regulaminem, zwanym dalej „regulaminem" i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
  4. Regulamin konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej: www.bella.pl.
  5. Konkurs nie jest grą losową ani zakładem wzajemnym w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. 201 poz. 1540 ze zm.).

  WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

  1. Konkurs potrwa od 27.08.2012 do 21.09.2012 Uczestnikiem konkursu może być każda osoba fizyczna, która ukończyła 13 lat. Osoby niepełnoletnie mogą uczestniczyć w konkursie wyłącznie za zgodą rodziców lub opiekunów. Powyższą zgodę należy dostarczyć Organizatorowi w formie pisemnej w przypadku  zdobycia jednej z nagród.
  2. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz inne osoby współpracujące przy organizacji konkursu, jak również członkowie rodzin ww. pracowników i współpracowników. Przez członków rodzin rozumie się: rodziców, dzieci, wnuki, rodzeństwo i małżonków. W konkursie nie mogą brać również udziału osoby pozostające z Organizatorem w stosunku cywilnoprawnym.
  3. Aby wziąć udział w konkursie należy:
   - wejsc na stronę: http://www.bella.pl/ i zapoznać się z zasadami konkursu;
   - zaakceptować  postanowienia niniejszego Regulaminu, w tym wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych;
   - zgłosić zdjęcie swojej stylizacji do konkursu.
  4. Umieszczając Zdjęcie na stronie konkursowej i akceptując regulamin Konkursu, uczestnik Konkursu oświadcza, że:
   a. posiada pełnię praw autorskich do Zdjęcia,
   - Zdjęcie nie narusza jakichkolwiek praw osób trzecich, w tym w szczególności praw do wizerunku osób na nim przedstawionych;
   - Wyraża zgodę na rozpowszechnianie Zdjęcia na stronie www.bella.pl i jego udostępnienie użytkownikom strony;
   - Nie zachodzą jakiekolwiek podstawy do zgłoszenia przez osoby trzecie roszczeń w związku z rozpowszechnianiem Zdjęcia na stronie www.bella.pl.
  5. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie: 
   a) osoby, która podała nieprawdziwe dane osobowe, lub, która podała fikcyjne adresy e-mail niezbędne do zarejestrowania odpowiedzi konkursowej, lub też podała przypadkowe adresy e-mail osób, które nie są jej znajomymi i/lub nie wyraziły zgody na podanie tych adresów,
   b) osoby, która bierze udział w Konkursie w sposób sprzeczny z prawem, zasadami współżycia społecznego lub regulaminem.
   c) odmowy do umieszczenie zdjęcia na stronie konkursowej w przypadku, gdy uzna, że jego treść jest niezgodna z tematyką konkursu, może naruszać prawo, dobre obyczaje, uczucia, w tym uczucia religijne oraz prawa osób trzecich. W szczególności Organizator będzie usuwał Zdjęcia o charakterze erotycznym, pornograficznym, ksenofobicznym, rasistowskim.
  6. Organizator nie przyzna nagrody osobie, która została wykluczona z udziału w Konkursie zgodnie z pkt 4 powyżej.
  7. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wyrażenie przez uczestnika konkursu  zgody na przetwarzanie jego danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) w celach przeprowadzenia konkursu, w tym wyłonienia zwycięzcy, przyznania i rozliczania nagród. Organizator informuje:
   a) odbiorcami danych będą pracownicy oraz współpracownicy Organizatora współpracujący w organizacji i prowadzeniu konkursu,
   b) uczestnik konkursu ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania,
   c) podanie danych osobowych jest dobrowolne.
  8. Każdy uczestnik Konkursu może wziąć udział w Konkursie tylko raz tj. umieścić jedno zdjęcie.

  ZASADY KONKURSU

  1. Konkurs jest organizowany na stronie www.bella.pl
  2. Zgłoszeniem do konkursu jest zdjęcie z wakacji przedstawiające uczestnika konkursu w stylizacji inspirowanej hasłem „Komfort bez ograniczeń”.
  3. Zgłoszenia przyjmowane będą na stronie www.bella.pl za pomocą aplikacji konkursowej.
  4. Zdjęcie powinno stanowić ilustrację dla hasła promującego tampony higieniczne Tampo Bella „Komfort bez ograniczeń”. Oceniać będziemy pomysłowość, estetykę prac oraz zgodność z tematyką konkursu.
  5. Wśród nadesłanych zgłoszeń z Jury w składzie przedstawicieli TZMO SA, wybierze 13 (słownie: trzynaście), ich zdaniem najlepszych stylizacji, które otrzymają nagrody:
   a) nagroda I stopnia – karta podarunkowa o wartości 200 zł brutto do realizacji w Drogeriach Douglas;
   b) nagroda II stopnia – karta podarunkowa o wartości 150 zł brutto do realizacji w Drogeriach Douglas;
   c) nagroda III stopnia - karta podarunkowa o wartości 100 zł brutto do realizacji w Drogeriach Douglas;
   d) 10 x nagroda pocieszenia – zestaw higieniczny z produktami marki Bella o wartości 50 zł brutto. W skład każdego w zestawów wchodzą: tampony higieniczne Tampo Bella a’16 (po 1 opakowaniu z każdego rozmiaru: mini, regular, super, super plus), wkładki higieniczne Bella Panty Intima M a’48+12, podpaski higieniczne Bella Perfecta Rose a’10 oraz podpaski higieniczne Bella Perfecta Night a’7.
  6. Wyniki zostaną opublikowane do 5 października 2012 r, na stronie www.bella.pl

  NAGRODY

  1. Nagrodami w konkursie są – nagroda I-III stopnia – karta podarunkowa  do realizacji w Drogeriach Douglas oraz dziesięć nagród pocieszenia – zestaw higieniczny Bella.
  2. Wartość jednej nagrody nie przekroczy 200 zł.
  3. Nagrody zostaną dostarczone zwycięzcom do dnia 26 października 2012 r.
  4. W przypadku niepełnoletnich uczestników konkursu dodatkowym warunkiem otrzymania nagrody będzie przesłanie Organizatorowi konkursu pisemnej zgody rodziców lub opiekunów na uczestnictwo w konkursie.

   

  POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

  1. Organizator zastrzega, że nagrody nie podlegają zamianie na równowartość  pieniężną lub na inną nagrodę.
  2. Wszelkie reklamacje dotyczące konkursu uczestnicy powinni zgłaszać w formie pisemnej najpóźniej w terminie do 16 listopada 2012 r. na adres Organizatora.
  3. Reklamacje należy wysłać listem poleconym. O zachowaniu terminu decyduje data stempla pocztowego.
  4. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, adres i numer telefonu, jak również dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.
  5. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia Organizatorowi.
  6. Odpowiedź na reklamację będzie przesłana listem poleconym.

   

  ODPOWIEDZIALNOŚĆ

  Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe przeprowadzenie konkursu, których nie był w stanie przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych, w tym siły wyższej.

  POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  1. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego regulaminu, jeżeli potrzeba zmiany będzie wynikać ze zmian przepisów prawa lub z innych nieprzewidzianych zdarzeń uniemożliwiających przeprowadzenie konkursu na dotychczasowych zasadach.
  2. W związku z uczestnictwem w konkursie, uczestnikom konkursu nie przysługuje od Organizatora jakiekolwiek wynagrodzenie, zwrot wydatków lub inne świadczenie pieniężne.
  3. Uczestnicy konkursu są zobowiązani uczestniczyć w konkursie w sposób zgodny z prawem i zasadami współżycia społecznego.
  4. Wzięcie udziału w konkursie na stronie www.bella.pl jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
konkurs zakończony

Wyszukaj zdjęcie

Jeśli chcesz odnaleźć swoją znajomą wpisz imię, nazwisko albo opis poniżej.

Weź udział w konkursie

Dodawaj zdjęcia i głosuj na zdjęcia. Przyłącz się do Bella Woman - najbardziej energetycznej społeczności w sieci zarejestruj się

poznaj produkty Bella

aplikacje dla kobiet

Nasza strona używa plików Cookies w celu zapewniania wygody korzystania z serwisu oraz w celach statystycznych. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na politykę cookies Rozumiem

Witaj ponownie! Zaloguj się

Zaloguj się do Bella Woman, przeczytaj magazyn online, obejrzyj najnowsze filmy i sprawdź co nowego w energetycznym Świecie Bella!

Jeśli nie masz jeszcze konta - załóż je tutaj

Zaloguj
Przypomnienie hasła

Załóż konto w Bella Woman

Załóż konto i dołącz do elitarnego klubu Bella Woman. Bądź na bieżąco z wiadomościami ze świata Belli. Chcesz zobaczyć więcej? Pragniesz dowiadywać się jako pierwsza o najnowszych konkursach, promocjach i aktualnościach? Regularnie otrzymywać porcję energetycznych newsów? Zarejestruj się w elitarnym klubie Bella Woman. Dołącz do Świata Belli!

Masz już konto -

Użytkownik musi mieć co najmniej 4 znaki
Hasło musi mieć co najmniej 6 znaków
Zarejestruj

Newsletter Bella

Jeśli chcesz otrzymywać porcję energetycznych informacji z Bella Woman na swoją skrzynkę mailową już dziś zapisz się do bezpłatnego newslettera..

Facebook
Instagram